Kargı'da tam kapanma ile ilgili yeni kararlar alındı
banner110

Tam kapanma döneminde, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için Kargı'da şu kararlar alındı;

MADDE 1 -Tam zamanlı sokağa çıkma tedbirleri sürecinde özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetlerine devam etmesine, faaliyette bulunacakları süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen "Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesine,

MADDE 2- Daha önceki 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesiyle yeni oluşturulan ve 2 Mayıs Pazar gününe kadar geçerli olacağı bildirilen “çalışma izni görev belgesi formunun”, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

MADDE 3- Çalışma izni görev belgesinin, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği için esas itibariyle İçişleri Bakanlığı e-devlet platformu e-başvuru sistemi üzerinde alınmasına, ancak Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulama olarak değerlendirilmesine,

MADDE 4- Konuyla ilgili denetimlerin kolluk birimlerince yapılmasına, kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,

MADDE 5- Sigorta acentelerinin tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmaları sebebiyle faaliyetlerine ara vermelerine,

5.1- Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergâhı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına,

5.2- Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmelerine,

5.3- Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneğinin eş zamanlı olarak ilgili kolluk birimlerine gönderilmesine,

MADDE 6- Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergâh ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşların, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişlerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

6.1- Vatandaşların bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmalarına,

6.2- Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için kolluk birimlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılabilmesine,

6.3- Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilmesine,

MADDE 7- Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesine,

7.1- PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; engelli ve yaşlı aylığı ile sosyal destek ödemesinde hak sahiplerine yapılacak ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesine,

7.2- 5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki hak sahibinin ödemelerinin;Kaymakamlık koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesine,

MADDE 8- Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlara kolluk birimlerince gerekli kolaylıkların sağlanmasına,

8.1- Sokak hayvanlarını besleyecek kişilerin; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabilmelerine,

MADDE 9- Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmamalarına,

9.1- Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmemesine,

MADDE 10- 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği; gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin, şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarına ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmemesine,

10.1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almalarına,

10.2- Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

10.3- Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt belgesi, güzergâh ve zaman kontrolü yapılarak izin verilmesine,

MADDE 11- At yarışları müsabakalarının icra edilmesine devam edildiğinden organizasyonun yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı illerde düzenlenen organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulmalarına,

11.1- Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergâh kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneğinin eş zamanlı olarak ilgili kolluk birimlerine gönderilmesine,

MADDE 12- Kolluk kuvvetlerince yürütülen denetim faaliyetlerinde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına,

MADDE 13- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 14 - Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir. 

Turan Ozan Acar

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.